Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Arbie’s Beachhouse & Srandbad de Rauwbraken, bezoek/post adres: Rauwbrakenweg 38, 5056 EJ Berkel-Enschot, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60105895.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door Arbie’s Beachhouse BV (hierna Arbie’s) te verrichten diensten en/of te leveren goederen.
1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of goederen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.
1.4. Indien de algemene voorwaarden van Arbie’s eenmaal van toepassing zijn verklaard, is de laatst geldende versie ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
1.6. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Arbie’s worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met Arbie’s gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Arbie’s is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Arbie’s in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
1.7. Arbie’s behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.8. Arbie’s is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
1.9. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van Arbie’s zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Een door opdrachtgever verkregen optie is eveneens vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt cq. zolang de actie geldt.
2.2. Een op naam gestelde aanbieding, optie of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding, optie of offerte te vervallen en kan Arbie’s de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.
2.3. Een overeenkomst met Arbie’s komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door Arbie’s wordt ontvangen. Arbie’s kan als opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven. Een overeenkomst kan door Arbie’s worden ontbonden in geval opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal Arbie’s opdrachtgever dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen.
2.4. Opdrachtgever en Arbie’s komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Arbie’s gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.
2.5. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Arbie’s aan opdrachtgever zijn bevestigd.
2.6. Overeenkomsten voor een opdrachtgever, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.
2.7. Arbie’s kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen van Arbie’s.
2.8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Arbie’s garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.9. Alle in een aanbieding, actie, optie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Arbie’s berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Arbie’s. Arbie’s behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Arbie’s gerechtigd de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
3.3. Indien Arbie’s en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Arbie’s ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Arbie’s gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.
3.4. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
3.6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 of 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de totaalprijs.
3.7. Indien Arbie’s een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs.
3.8. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Arbie’s in haar orderbevestiging heeft vermeld, dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met Arbie’s, door Arbie’s worden gecorrigeerd.

4. Prijzen afhankelijk van aantal gasten
4.1. Indien de door Arbie’s overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voordat Arbie’s goederen dient te leveren danwel diensten dient te verrichten, het definitieve aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen (danwel bij opdracht danwel uiterlijk 14 dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs.
4.2. De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten, dranken, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten. Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd.
4.3. Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de overeengekomen prijs per persoon.
4.4. Indien een verlaging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, heeft dit consequenties voor de prijs conform het onderstaande schema: (a) Wijziging tussen 10 en 15%: prijsverhoging eten & dranken 10% (b) Wijziging tussen 15 en 20%: prijsverhoging eten & dranken 12% (c) Wijziging tussen 20 en 25%: prijsverhoging eten & dranken 15% (d) Wijziging tussen 25 en 30%: prijsverhoging eten & dranken 17,5% (e) Wijziging groter dan 30%: prijsverhoging eten & dranken 20%
4.5. Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, kan dat positieve prijsconsequenties tot gevolg hebben. Arbie’s zal in dat geval een aangepaste prijs voor opdrachtgever berekenen.
4.6. Wanneer blijkt dat Arbie’s op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Arbie’s gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

5. Betaling
5.1. Indien schriftelijk geen andere betalingsafspraken zijn overeengekomen, geldt dat bij totstandkoming van de overeenkomst een termijnbetaling dient plaats te vinden. Uiterlijk tien werkdagen voor het verrichten van diensten voor opdrachtgever dient een termijnbetaling plaats te vinden van 70% van de overeengekomen totaalprijs. Uiterlijk twee weken na het verrichten van diensten voor opdrachtgever dient betaling van het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) plaats te vinden.
5.2. Het niet tijdig betalen van de aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever, en alsdan is artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing.
5.3. Ingeval door Arbie’s een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Arbie’s is alsdan gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden of (verdere) levering van goederen en/of het verrichten van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5.4. Bij niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van betaling, over het openstaande saldo aan Arbie’s een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
5.5. Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Arbie’s als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
5.6. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Arbie’s zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan Arbie’s verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan Arbie’s, uit welke hoofde dan ook.
5.7. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting en/of ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Arbie’s heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.
5.8. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van achtereenvolgens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, rente, schade en de hoofdsom.

6. Annulering
6.1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Arbie’s het aanbod niet onmiddellijk verwerpt. (a) Bij annulering meer dan drie maanden voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering is opdrachtgever gehouden 10% van de totaalprijs aan Arbie’s te betalen. (b) Bij annulering binnen 3 maanden voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 15% (c) Bij annulering binnen 2 maanden voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 35% (d) Bij annulering binnen 1 maand voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 65% (e) Bij annulering binnen 14 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 85% (f) Bij annulering binnen 7 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 100% Arbie’s behoudt zich het recht voor op vergoeding van de totale door haar geleden schade als gevolg van de annulering.
6.2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Arbie’s heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
6.3. Arbie’s behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door opdrachtgever, dat Arbie’s de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing.
6.4. Arbie’s is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Arbie’s alsnog gerechtigd de in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
6.5. In geval van annulering komt opdrachtgever, vooral bij overmacht, wellicht voor de nodige kosten te staan. Daarom geeft Arbie’s het advies om de aan Arbie’s verstrekte opdracht te verzekeren, zodat opdrachtgever een dekking heeft van het mogelijke financiële risico.

7. Uitvoering van dienstverlening
7.1. De uitvoering van de overeenkomst door Arbie’s is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Arbie’s verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Arbie’s. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Arbie’s verstrekte gegevens en informatie.
7.2. Indien Arbie’s bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Arbie’s niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie c.q. niet de juiste informatie heeft verstrekt.
7.3. Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Arbie’s vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Arbie’s gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.
7.4. Arbie’s mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.
7.5. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Arbie’s voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Arbie’s het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Arbie’s verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.6. Arbie’s is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Arbie’s een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.
7.7. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt Arbie’s zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
7.8. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Arbie’s van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.
7.9. Arbie’s levert geen beveiligings- of medisch personeel. Opdrachtgever is er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat er op locatie tijdens een evenement, in de meest ruime zin des woords, voldoende veiligheidsmedewerkers en/of EHBO-ers aanwezig zijn.
7.10. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Arbie’s in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan Arbie’s schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Arbie’s zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Arbie’s zoals bepaald in artikel 13.
7.11. Overeenkomsten die tussen Arbie’s en opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van goederen en/of verrichten van diensten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
7.12. Een overeenkomst als bedoeld in lid 11 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of wanneer opdrachtgever zijn overeenkomst met Arbie’s vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang.
7.13. Een overeenkomst als bedoeld in lid 11 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
7.14. Arbie’s heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 11 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is Arbie’s niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7.15. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per aangetekend schrijven- plaats te vinden.

8. Huurprijzen
8.1. Binnen Arbie’s zijn diverse ruimten, met verschillende capaciteit, te huur. Op enig moment zijn van toepassing de voor dat betreffende jaar op 1 januari van dat betreffende jaar door Arbie’s vastgestelde huurprijzen, die naast deze voorwaarden aan opdrachtgever ter hand zijn gesteld en tevens via de website van Arbie’s te downloaden zijn.

9. Bij dienstverlening op locatie Arbie’s
9.1. Exclusiviteit van de gereserveerde ruimte wordt enkel tijdens gebruik gegarandeerd. Exclusiviteit van de overige ruimtes of het gehele gebouw, dan wel van ruimtes bij niet-gebruik, wordt niet gegarandeerd maar wordt indien gewenst geboden tegen nader te bepalen voorwaarden en/of financiële vergoeding.
9.2. De sluitingstijd wordt in overleg vastgesteld. Cadeaus en andere zaken kunnen enkel in overleg en met toestemming van de directie van Arbie’s binnen Arbie’s worden achtergelaten.
9.3. Het is niet toegestaan om binnen, dan wel buiten Arbie’s, met rijst, confetti e.d. te strooien of partypoppers en/of vuurwerk te gebruiken.
9.4. Attributen en versieringen, door gasten meegenomen ten behoeve van voordrachten e.d. dienen door hen opgeruimd en na afloop meegenomen te worden.
9.5. Kinderen kunnen enkel onder toezicht van ouders of oppas in en rondom Arbie’s verblijven.
9.6. Bij buitensporige vervuiling van het gebouw brengt Arbie’s extra schoonmaakkosten (minimaal € 250,-) bij opdrachtgever in rekening.
9.7. Bij elk evenement waar techniek gebruikt wordt, is het verplicht om minimaal één persoon van Arbie’s af te nemen ten behoeve van de technische ondersteuning.

10. Muziek, geluid en volume
10.1. Arbie’s is hinderwet-plichtig. Dit houdt in dat de ramen en deuren van het Beachhouse gesloten dienen te blijven wanneer een disco of een live orkest speelt. Het maximaal toelaatbaar volume met gesloten deuren bedraagt 95 dB. In alle overige gevallen bepaalt het aantal decibellen van de geluidsbron/instrumenten of de deuren al dan niet gesloten dienen te zijn. Het terras blijft te allen tijde via de gang bij de toiletten bereikbaar.
10.2. In verband met mogelijke overlast voor de buren is het niet toegestaan om na 23.00 uur buiten op welke wijze dan ook geluidsoverlast te veroorzaken.

11. Reclame
11.1. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient Arbie’s daarvan direct -zo mogelijk- schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Arbie’s direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Arbie’s te melden, zodat Arbie’s de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.
11.2. Reclames dienen het liefst direct schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de goederen of uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden Arbie’s niet.
11.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht cq. een onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie cq. de totaal geleverde goederen af te keuren.
11.4. Arbie’s aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door Arbie’s onmogelijk of bezwaarlijk maakt.
11.5. Indien de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van Arbie’s te worden gebracht. Reclames die Arbie’s na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door Arbie’s niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.
11.6. Door het bezoeken van onze horecazaak en terrein stemt u ermee in dat foto’s en/of videobeelden van u kunnen worden gemaakt tijdens uw bezoek. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reclame op onze website, sociale media-accounts, drukwerk en andere marketingmaterialen. Wij doen ons best om uw privacy te respecteren en zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen niet wordt gebruikt op een manier die schadelijk kan zijn voor uw reputatie. Door onze horecazaak te betreden, stemt u echter in met het gebruik van uw afbeelding zoals hierboven beschreven, zonder enige compensatie of uitdrukkelijke toestemming van uw kant vereist te hebben. Indien u niet wenst dat afbeeldingen of video’s waar u op te zien bent worden gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk om ons daarvan op de hoogte te stellen bij uw aankomst, zodat we redelijke maatregelen kunnen nemen om dat te voorkomen.

12. Overmacht
12.1. Ingeval van overmacht is Arbie’s niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van Arbie’s kan worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Arbie’s, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.
12.3. Indien in een overeenkomst specifiek is opgenomen dat een bepaalde medewerker van Arbie’s werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zal verrichten, is er tevens sprake van overmacht indien deze medewerker, om welke reden dan ook, niet in staat kan worden geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is Arbie’s toegestaan alsdan een andere medewerker de werkzaamheden te laten verrichten.
12.4. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten, is Arbie’s op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.
12.5. Indien een periode van overmacht korter dan twee maanden duurt, zal opdrachtgever Arbie’s de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen alsnog na te komen, tenzij het naar partijen bekend is, dat de overeengekomen leveringsdatum een fatale datum betreft.
12.6. Indien een periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn partijen gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven, te ontbinden, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat. Eventuele aanbetalingen zullen alsdan worden terugbetaald, waarbij Arbie’s gerechtigd is de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten op de aanbetalingen in mindering te brengen.
12.7. Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 6, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Arbie’s is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook (diefstal, vermissing en/of beschadiging van goederen daaronder begrepen), geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Arbie’s.
13.2. Voor vermissing of beschadiging van (on)roerende goederen uit of aan het interieur of exterieur van Arbie’s, aantoonbaar veroorzaakt door opdrachtgever en/of diens gasten, wordt opdrachtgever door Arbie’s aansprakelijk gehouden.
13.3. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aard van het evenement, de omstandigheden en/of de aantallen, is Arbie’s, onverminderd het bepaalde in artikel 4, niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.
13.4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten, is Arbie’s niet aansprakelijk. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Arbie’s, uit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot de totaalprijs van de overeenkomst danwel, indien dat meer is, het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Arbie’s gesloten verzekering wordt vergoed.
13.5. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Arbie’s te vergoeden schade worden gematigd.
13.6. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Arbie’s toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1 t/m 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
13.7. Bij dienstverlening op locatie wordt opdrachtgever te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Arbie’s tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Arbie’s aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Arbie’s geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Arbie’s voor alle aanspraken van derden ter zake.
13.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Arbie’s en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
13.9. Arbie’s is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
13.10. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke- of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten van en met Arbie’s is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties of offertes van Arbie’s of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.